Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä
  PK-Koulutuskeskus Oy
  Yhteystiedot:
  Heikkiläntie 7
  00210 Helsinki
  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
  PK-Koulutuskeskus Oy
  Heikkiläntie 7
  00210 Helsinki
  010 4231 040
  pk-koulutuskeskus@pk-koulutuskeskus.fi
 2. Rekisteröidyt
  Rekisterissä ovat nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat.
 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Rekisterin pitämisen peruste:
  – Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tai potentiaalisen asiakassuhteen perusteell

  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
  Asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
  sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin,
  tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai
  suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen
  kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  Yhteystiedot
  – nimi
  – organisaatio ja asema
  – organisaation osoite
  – sähköposti
  – puhelinnumero
 5. Rekisteröidyt oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen pkkoulutuskeskus@pk-koulutuskeskus.fi.

  Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
  henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
   – asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
   – asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
   – PK-Koulutuskeskus Oy käyttää myynti- ja markkinointitoimissaan yritys- ja päättäjärekistereiden
  osalta Suomen Asiakastieto Oy:n yritys- ja päättäjätietokantaa sekä Profinderilta tietosuoja-asetuksen mukaisena luovutuksena saatuja tietoja.
  https://www.asiakastieto.fi/web/fi/asiakastieto-yrityksena/tietosuoja/rekisteriselosteet.html7
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin PK-Koulutuskeskus Oy:n ulkopuolelle.
  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
 8. Käsittelyn kesto
   Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
   Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme
  markkinointisähköpostissamme olevan sähköpostiosoitteen kautta.
 9. Henkilötietojen käsittelijät
  Asiakasrekisteriä käsittelevät ainoastaan PK-Koulutuskeskus Oy:n työntekijät. Satunnaisesti
  julkaisujärjestelmän tietokantaan on pääsy myös IT-tuella, joka ei kuitenkaan käsittele yksittäisiä
  henkilötietoja.

  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
  käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
  käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.